"People Go Down"
kanata - art circulation vol.2
Venue: Otaru City Museum of Art / Otaru
Term: May.31. - Jun.5.2011.
Artists: Yutaka Ogawa, Hiroya Bando, Satoru Miyake, Hidetoshi Ueshima, Tomio Sado, Yasuyuki Kanda, Ken Matsuda, Noto Murayama, Asuka Kunimatsu, Kazuhumi Takahashi, Daisuke Nakamaru, Masao Asaka, Akashi Taniguchi, Shu Saito, Kit A, Mariko Yamamoto, Dam Dang Lai, Makiko Mori, Rieko Takano.

01

I entered 2 panels 90cm x 90cm in this exhibition. It has themed "go down." I made a conscious that the color and space of the screen, much more than before.
02
03
04
05